De Vlonder gewoon bijzonder

Klachten

Voor klachten bent u altijd na schooltijd welkom op school. Voor een langer gesprek is het handig om een afspraak te maken met de leerkracht of de directie. We gaan er van uit klachten in goed overleg tussen de betrokkenen in school worden opgelost.

Schoolcontactpersoon
Bij de schoolcontactpersoon kan een ouder of kind melden, dat hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of dat hij of zij een klacht heeft over ongewenste intimiteiten en agressie. De schoolcontactpersoon zorgt voor eerste opvang en advies. Hierbij kan de contactpersoon advies inwinnen bij de externe vertrouwenspersoon. Indien er geen oplossing kan worden gevonden, verwijst de contactpersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon.
De schoolcontactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Op De Vlonder zijn dit Marike Cornelissen, leerkracht groep 8 (mcornelissen@devlonder.nl) en Ilse van Vliet, leerkracht groep 4 (ijonker@devlonder.nl).

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is iemand die op basis van zijn of haar beroep deskundig is op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn: bemiddelen en adviseren waar mogelijk en verwijzen naar de klachtencommissie.
Onze externe vertrouwenspersoon is mw. Marijke van Lieshout, telefonisch bereikbaar onder nr. 06-52502083 van de Arbo Unie te Nijmegen. Aangezien mevrouw Douwes niet fulltime werkt, is als “achterwacht” actief: mw. Carola Nijs, tel. 06-52502465.

Klachtencommissie

Deze stichting stelt bij behandeling van een officiële klacht een commissie samen en wijst een ambtelijk secretaris toe. De taken van de klachtencommissie zijn onder andere: onderzoeken van ingediende klachten en rapporteren naar het bevoegd gezag, informatie inwinnen bij andere deskundigen en adviseren over beleid inzake preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs. Stichting KOMM, regio Noordoost Brabant
Mw. G. van Rangelrooij
Postbus 32
5328 ZG Rossum
Tel: 06-53107731
Email: k.o.m.m.@tiscali.nl
Een klacht die later wordt ingediend dan twee jaar nadat de (laatste) gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft plaats vond, wordt niet in behandeling genomen.

Advies- en meldpunt kindermishandeling
Wanneer een vermoeden bestaat dat kinderen in aanraking komen met een of andere vorm van kindermishandeling, handelen we volgens de wet Meldcode. We hebben de opdracht bij een heel sterk vermoeden van een of andere vorm van kindermishandeling, melding te maken bij Veilig Thuis.
 

Schoolveiligheid

De Vlonder wil een veilige school zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers. Kiem Onderwijs en opvang heeft voor al haar scholen een schoolveiligheidsplan opgesteld met een verantwoording hoe onze organisaties zorgdragen voor een juiste en adequate invulling van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. Het plan bevat zowel preventieve als curatieve maatregelen met betrekking op de thema’s sociale veiligheid, fysieke veiligheid, organisatie en registratie. In het schoolspecifieke deel beschrijft De Vlonder hoe de sociale en fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw gewaarborgd worden. Daarnaast hanteren we een gedragscode. Beide documenten zijn op school in te zien.

Contact

Kindcentrum De Vlonder
Heufkens 502
5403 LV Uden
0413 332323
devlonder@kiemuden.nl
www.devlonder.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
22 november -  Week mediawijsheid
22 november -  VlonderVaria
22 november -  Techniek 7-8
23 november -  Week mediawijsheid
23 november -  Rapportagemoment 3 t/m 8
Jaaragenda >

Foto

schoolreis Duinoord (32) schoolreis Duinoord (30)
schoolreis Duinoord (31) schoolreis Duinoord (29)
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links